Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Researcher’s Night at Testbed for Industry 4.0

September 24, 2021 | 18:00 23:30 UTC+1

Friday, 24 Sept 2021, 6-12 pm: We invite you to the Researcher’s Night at Testbed for Industry 4.0. After two years of closed doors, we can invite the public to our experimental lab. We are looking forward to your visit at Testbed in the Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics at the Czech Technical University in Prague.

The Researcher’s Night is an opportunity for us to give you an insight into the world of modern technologies. Come and see a few robotic experiments and experience the facility twice – both in real and virtual reality. Thanks to the RICAIP project, the Testbed for Industry 4.0 has been undergoing a major technology upgrade.

What can be seen in the testbed during the Friday night walk?

Researcher's Night

Plan of Researcher’s Night at the RICAIPTestbed

Read more about particular experiments

1. <strong>Flexible robotic production  </strong>
1. Flexible robotic production

Robots have been used in production for a long time, for example, the production of cars, where a fixed program for one specific robotic line ensures the exact repetition of the same production operations. We will show you production lines assembled from individual production modules, for which robotic programs are created during operation using automated planning methods for each specific product. This approach allows the use of robots for small series and even custom (piece) production.

_________________
Flexibilní robotická linka
Roboty se již dlouho používají pro sériovou výrobu, například v automobilovém průmyslu, kde jeden program zajišťuje přesné opakování stejných výrobních operací. Flexibilní robotická linka je zmenšený model, který využívá stejné principy jako linka tovární. Umožňuje snadnou montáž výrobků na míru podle přání zákazníka, a to za použití automatizovaných plánovacích metod. Mohou se tak vyrábět malé série výrobků i kusová výroba.

2. <strong>3D Print & Protective half-mask CIIRC RP95-3D  </strong>
2. 3D Print & Protective half-mask CIIRC RP95-3D

The protective half-mask printable on 3D printers was developed within one week in March 2020 as a quick response to the lack of protective equipment in the first wave of the COVID-19 pandemic, also thanks to RICAIP. It is a high-quality professional product with the highest level of protection (> FFP3), fully certified as personal protective equipment according to EU standards (EN 140: 1999). Print data was openly shared with owners of non-commercial printers around the world: 100 organizations in 30 countries downloaded the data in the first two months. Within 6 months, a model for mass production by injection moulding was also developed and certified. The 3D half mask has won several prestigious awards, incl. European Citizen’s Prize 2020 (awarded by the European Parliament).

________________

Ochranná polomaska tisknutelná na speciálních 3D tiskárnách byla vyvinuta během jednoho týdne v březnu 2020 v první vlně COVID-19. Jedná se o vysoce kvalitní profesionální produkt s nejvyšší úrovní ochrany (> FFP3), plně certifikovaný jako osobní ochranný prostředek podle norem EU. Tisková data si stáhlo 100 organizací ve 30 zemích. Maska byla uvedena do výroby ve spolupráci s firmami vč. Škoda Auto a Siemens. Díky tomu bylo možné vyrobit prvních 1 000 kusů v prvních týdnech pandemie. Do 6 měsíců byl také vyvinut a certifikován model pro hromadnou výrobu vstřikováním. 3D polomaska získala několik prestižních ocenění vč. Evropské ceny občana 2020 (uděluje Evropský parlament).

3. <strong>CSI-COP Game: „Cookies & Digital Hygiene (Citizen Science Project)</strong>
3. CSI-COP Game: „Cookies & Digital Hygiene (Citizen Science Project)

Become a citizen scientist for a moment and help us investigate cookies and GDPR compliance to better understand how far we are being tracked-by-default as we use the Internet visiting websites and apps on our mobile devices. CSI-COP Project would like to engage you as a citizen scientist to address the growing concerns in society around privacy issues, and the methods that attempt to ensure integrity in the collection and use of data.
__________________

CSI-COP: „Cookies & digitální hygiena“ (Projekt Citizen Science)
Staňte se na okamžik vědcem a pomozte nám prozkoumat soubory cookie a soulad s GDPR, abychom lépe porozuměli tomu, jak daleko jsme ve výchozím nastavení sledováni, když používáme internet a navštěvujeme webové stránky a aplikace na našich mobilních zařízeních. Projekt CSI-COP by vás chtěl zapojit jako vědeckého pracovníka do tzv. občanské vědy (Citizen Science), abychom lépe reagovali na rostoucí obavy společnosti ohledně otázek ochrany osobních údajů a metod, které se pokoušejí zajistit integritu při shromažďování a používání dat.

4. <strong>Virtual Showroom</strong>
4. Virtual Showroom

We are gradually transforming the testbed, in which you are, into a virtual form. You can use both augmented reality glasses to explore both realities at the same time.
Memory games in augmented reality
Do you have a good memory? Test it in augmented reality of a Memory Palace in a safe zone of virtual reality
___________

Testbed pro Průmysl 4.0, ve kterém se nacházíte, postupně transformujeme do virtuální podoby. Můžete tak prozkoumat testbed v obou realitách – skutečné i virtuální.

Paměťové hry v rozšířené realitě
Máte dobrou paměť? Vyzkoušejte si to v rozšířené realitě Memory Palace / paměťovém paláci v bezpečné zóně virtuální reality.

5. <strong>Testbed in VR</strong>
5. Testbed in VR

In a VR tour of the Testbed for Industry 4.0, individual work cells, production lines, and robotic workplaces are presented in virtual reality. In addition, technological functions for measuring, drawing, moving and more in 3D are demonstrated in virtual reality. These functions are very useful in the development and research of various products or devices. With virtual reality, a designer or developer can see products at a 1: 1 scale and optimize them better than using conventional methods.
________________
Prohlídka Testbedu pro Průmysl 4.0 ve virtuální realitě. Prezentovány jsou jednotlivé pracovní buňky, výrobní linky a robotická pracoviště. Kromě toho jsou ve virtuální realitě demonstrovány technologické funkce pro měření, kreslení, přemisťování a další ve 3D. Tyto funkce jsou velice užitečné při vývoji a výzkumu různých produktů či zařízení. Pomocí virtuální reality dokáže konstruktér či vývojář vidět produkty v měřítku 1:1 a optimalizovat je lépe než při použití konvenčních metod.

6. <strong>Robot & 3D printer</strong>
6. Robot & 3D printer

Universal robotic workplace for 3D printing and accurate measurement using a “Laser tracker”. We also have a digital model of the workplace, the so-called digital twin, used for simulations of the 3D printing process, verification of tracks and collisions. Using a touch probe, which is connected to a laser tracker and a robot, we perform automatic calibration of the robot’s work table. During the 3D printing process, it is possible to correct the position of the print nozzle with a corner reflector thanks to the feedback from the laser tracker.
________________
Univerzální robotické pracoviště pro 3D tisk a přesné měření pomocí „Laser trackeru“. K dispozici máme i digitální model pracoviště, tzv. digitální dvojče, sloužící pro simulace procesu 3D tisku, ověřování drah a kolizí. Pomocí dotykové sondy, která je spojená s laser trackerem a robotem, provádíme automatickou kalibraci pracovního stolu robota. Během procesu 3D tisku je možné korigovat pozici tiskové trysky koutovým odražečem díky zpětné vazbě z laser trackeru.

7. <strong>Robot Pick & Place</strong>
7. Robot Pick & Place

Using artificial intelligence, the Pick & Place robot collects data through a set of sensors and cameras to detect paper packages with Lego cubes. It autonomously recognizes the exact position in 3D space and the next trajectory of the robot. Based on the classification, it selects packages and places them in different fields. It can be used to automate logistics operations in production.
________________
Robot Pick & Place shromažďuje pomocí umělé inteligence data prostřednictvím sady senzorů a kamer, aby detekoval papírové balíčky s kostkami Lego. Autonomně rozpoznává přesnou polohu ve 3D prostoru i další trajektorii robota. Na základě klasifikace vybere balíčky a umístí je do různých polí. Může být používán pro automatizaci logistických operací ve výrobě.

8. <strong>Delta robot with conveyor tracking  </strong>
8. Delta robot with conveyor tracking

Delta robots are used for applications where fast operations are required. This demonstrator is equipped with a conveyor whose pallets can be precisely tracked and the robot’s movements can be synchronized with the movements of the pallets. The robot can be equipped with a handle for performing a so-called “manual guide” to learn the trajectories that need to be performed during normal operations. Our experiment tests the use of augmented reality for predictive maintenance using a HoloLens headset connected via a private 5G SA campus network.
________

Roboty Delta se používají pro aplikace, kde jsou vyžadovány rychlé operace. Tento demonstrátor je vybaven dopravníkem, jehož palety lze přesně sledovat a pohyby robota lze synchronizovat s pohyby palet. Robot může být vybaven rukojetí pro provádění takzvaného „manuálního průvodce“, aby se naučil trajektorie, které je třeba provádět během běžných operací. Náš experiment testuje využití rozšířené reality pro prediktivní údržbu, a to pomocí náhlavní soupravy HoloLens připojené prostřednictvím soukromé kampusové 5G SA sítě.

9. <strong>Mobile Robots</strong>
9. Mobile Robots

Mobile robots are now parked here at the site of the future automated warehouse. Their task will be the autonomous transport of individual components and entire racks to another work station within the testbed. The robots are equipped with laser scanners, thanks to which they can avoid collisions with objects and people. They usually move along a fixed trajectory, they can also work autonomously. Using a griper (gripping device) and a camera, they can select, grab and place objects with high accuracy.
________________
Mobilní roboty jsou nyní zaparkovány zde v místě budoucího automatizovaného skladu. Jejich úlohou bude autonomní přeprava jednotlivých součástek i celých regálů na další pracovní stanoviště v rámci testbedu. Roboty jsou vybavené laserovými skenery, díky kterým se dokáží vyhnout kolizím s předměty i lidmi. Pohybují se obvykle po pevně dané trajektorii, dokáží pracovat i autonomně. Pomocí griperu (úchopového zařízení) a kamery dokáží vybrat, uchopit a umístit předměty s vysokou přesností.

Gallery