GDPR

Conditions for consent to personal data processing and rights of data subject 

Data subject hereby gives consent to processing of his or her personal data to: 

Czech Technical University in PragueCzech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics (CIIRC CTU), address at Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Prague 6, VAT: CZ68407700, in the matter of the consent to personal data processing represented by the Project Management Office of CIIRC CTU (hereandafter referenced as “Controller”) 

under the following conditions: 

 1. The extent of provided personal data based on the consent is as follows and as listed in the registration:
  • Name and surname 
  • Institution / Organization 
  • Email address 
 2. Purpose of personal data processing is as follows: 
  • Voluntary registration for particular RICAIP event (hereinafter as „event“) and further communication about the particular event (sharing presented documents, audio/video and other materials and outputs related to the presentations at the event). 
  • Sharing of further information related to the field of Industry 4.0, robotics, or artificial intelligence and dissemination of outputs of the RICAIP Centre and project relevant to industry, academia, and society.
  •  Establishment of potential cooperation between RICAIP and the data subject for its further development, especially in the field of digital transformation and the introduction of advanced technologies in industrial companies.

In general, the processing of personal data will follow the principles of the Czech Technical University in Prague (CTU) as the RICAIP Project Coordinator available at: https://www.cvut.cz/en/data-processing-and-protection-gdpr.  

 1. Period of personal data processing 

The Controller is committed to process personal data for the period of 6 years after the date of the event. 

 1. Transfer of personal data 

Controller hereby states that personal data will be transferred only to the partners of the RICAIP Project for aforementioned purposes: 

CEITEC BUT
Brno University of Technology CEITEC – Central European Institute of Technology – Management Purkyňova 123 612 00 Brno –  Královo Pole, Czech Republic 
DFKI 
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)  Stuhlsatzenhausweg 3 Saarland Informatics Campus D 3_2 D-66123 Saarbrücken, Germany 
 ZeMA 
ZeMA  – Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik gemeinnützige GmbH Eschberger Weg 46 Gewerbepark Geb. 9 D-66121 Saarbrücken, Germany 
 1. Rights of personal data subject 

Controllers hereby inform data subject of his or her rights deriving from the Article 13 of GDPR Regulation, namely: 

 1. The personal data of the data subject will be processed on the basis of his or her free consent, under the above conditions. 
 1. The purpose for providing personal data of the data subject to the Controllers is the interest of the data subject in participation and registration in an event organized by the Controllers and the interest of the data subject in obtaining related documents and information. 
 2. There will be no automated decision-making or profiling during the processing of personal data of the data subject. 
 3. The data subject has the right to withdraw his or her consent to the processing of personal data at any time, the right to request access to his or her personal data, their correction or deletion, or restrictions on processing, and to object to the processing, has the right to transfer this data to another Controller, as well as the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection if the data subject considers that the Controllers is violating the GDPR Regulation during the processing of his or her personal data. 
 4. Contact details of the Commissioner for Personal Data Protection:  dpo@cvut.cz

If you have any questions or comments, please contact RICAIP at pr@ricaip.eu

Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů

Subjekt údajů uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro:

České vysoké učení technické v Praze – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), adresa Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6, DIČ: CZ68407700, ve věci souhlasu se zpracováním osobních údajů zastoupená projektovou kanceláří PMO CIIRC ČVUT (dále jen „kontrolor“)

za následujících podmínek:

 1. Rozsah poskytnutých osobních údajů na základě souhlasu je následující a uvedený v registraci:
  • Jméno a příjmení
  • Instituce / Organizace
  • Emailová adresa
 2. Účel zpracování osobních údajů je následující:
  • Dobrovolná registrace na konkrétní akci RICAIP (dále jen „akce“) a další komunikace o konkrétní akci (sdílení prezentovaných dokumentů, audio/video a dalších materiálů a výstupů souvisejících s prezentacemi na akci).
  • Sdílení dalších informací týkajících se oblasti Průmyslu 4.0, robotiky či umělé inteligence a šíření výstupů Centra a projektu RICAIP relevantních pro průmysl, akademickou sféru i společnost.
  • Navázání potenciální spolupráce mezi RICAIP a subjektu údajů za účelem jejího dalšího rozvoje zejména v oblasti digitální transformace a zavádění pokročilých technologií v průmyslových firmách.

   Obecně se zpracování osobních údajů bude řídit zásadami Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) jako koordinátora projektu RICAIP dostupnými na: https://www.cvut.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.
 3. Doba zpracování osobních údajů
  Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje po dobu 6 let ode dne konání akce.
 4. Předávání osobních údajů
  Správce tímto prohlašuje, že osobní údaje budou předány pouze partnerům projektu RICAIP pro výše uvedené účely:
CEITEC VUT v Brně
Vysoké učení technické v Brně CEITEC – Středoevropský technologický institut – Management Purkyňova 123 612 00 Brno – Královo Pole, Česká republika
DFKI
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Stuhlsatzenhausweg 3 Saarland Informatika D-32 Německo Campus D 3_
 ZeMA
ZeMA – Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik gemeinnützige GmbH Eschberger Weg 46 Gewerbepark Geb. 9 D-66121 Saarbrücken, Německo

5. Práva subjektu osobních údajů
Správci tímto informují subjekt údajů o jeho právech vyplývajících z článku 13 nařízení GDPR, a to:

 1. Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě jeho svobodného souhlasu, za výše uvedených podmínek.
 2. Účelem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů Správcům je zájem subjektu údajů na účasti a registraci na akci pořádané Správci a zájem subjektu údajů na získání souvisejících dokumentů a informací.
 3. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 4. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. , má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se subjekt údajů domnívá, že správci při zpracování jeho osobních údajů porušují nařízení GDPR. .
 5. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@cvut.cz.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte společnost RICAIP na adrese pr@ricaip.eu.